Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel (Tapa vagunidepoo; Ahtme 86 ABT; Narva ABT)

Periood: 04.2011-10.2012
Tellija: Keskkonnateabe Keskus
Töö kirjeldus: Projekteerimis- ja ehitustöövõtt. Põhjavett ohustavate jääkreostuskollete lokaliseerimine, keskkonnareostuse tõkestamine ja jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe ja tööstusaladel. Reostunud pinnase teisaldamine ja töötlemine ning reostunud aladel olevate rajatiste lammutamine ning tekkinud jäätmete käitlemine. Puhastatud alade heakorrastamine ning nende hea seisundi taastamine. Seiresüsteemi töölerakendamine reostuse likvideerimistöödele järgnevateks uuringuteks.